Rekrutacja na studia -- pomoc

! W przypadku jeśli system IRK rozpoznaje, że kandydat ma oba poziomy z danego przedmiotu maturalnego, to w warunkach, gdzie wymagany jest poziom podstawowy albo rozszerzony, kandydat nie ma możliwości wyboru poziomu. System sam oblicza, który z poziomów jest korzystniejszy dla kandydata.

Kandydat ma możliwość wyboru poziomu tylko wtedy, gdy na danym kierunku zastrzeżone zostało, że nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu na tym samym poziomie.

.......................................................................................................................................................................................................................

! Wyniki maturalne nie są potrzebne do zapisywania się na kierunki. Kandydat musi zaznaczyć przedmioty maturalne i poziomy egzaminów, a po otrzymaniu wyników maturalnych uzupełnić te dane na koncie rejestracyjnym.

Taka sama zasada obowiązuje przy rejestracji na studia drugiego stopnia.

...................................................................................................................................................................................................................

! Na etapie rejestracji na studia nie trzeba również podawać numeru świadectwa dojrzałości lub dyplomu studiów. Te dane należy uzupełnić przed wydrukiem podania o przyjęcie na studia.

...................................................................................................................................................................................................................

! Kandydat może zmieniać wybrane przy zapisie na dany kierunek przedmioty i poziomy do końca trwania rejestracji na ten kierunek (również w przypadku gdy dokonał już opłaty rekrutacyjnej). 

...................................................................................................................................................................................................................

Od kandydatów z tzw. nową maturą (2005->) oraz dyplomem IB i EB, w rekrutacji brane pod uwagę są jedynie wyniki z pisemnych  egzaminów maturalnych.

...................................................................................................................................................................................................................

! Na konto bankowe wygenerowane przez system IRK należy wpłacać jedynie opłaty rekrutacyjne. Do wpłaty za legitymację studencką czy czesne przeznaczone są inne konta (więcej informacji w linkach poniżej). Nie należy również wpłacać opłaty rekrutacyjnej na konto w IRK należące do innego kandydata (ostatnie 11 cyfr tego konta to PESEL kandydata).  

...................................................................................................................................................................................................................

! Kandydaci z tytułem laureata lub finalisty olimpiady, którym przysługuje całkowite zwolnienie z postępowania na dany kierunek muszą wczytać na koncie rejestracyjnym skan zaświadczenia (nie dyplomu) o uzyskanym tytule oraz zapisać się na kierunek. Bez zapisu olimpijczyka na kierunek, na którym przysługuje mu uprawnienie, Biuro ds. Rekrutacji nie może zatwierdzić zaświadczenia.

.....................................................................................................................................................................